Ognisko Pracy Pozaszkolnej

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 51230
    • Do końca roku: 24 dni
    • Do wakacji: 198 dni

Procedury COVID

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach

na wypadek zagrożenia COVID-19

Na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1166 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (DZ.U z 2020r. poz. 1386)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zmianami)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

•      Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem na terenie OPP.

•Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

•      Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników oraz rodziców dzieci uczęszczających do OPP oraz wszystkich osób przebywających na terenie placówki w okresie epidemii COVID-19 (do wglądu w sekretariacie i na stronie internetowej placówki).

•      Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich.

 

§ 1.

Organizacja pracy placówki w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego.

 

•      Zajęcia stacjonarne w obiekcie OPP w czasie epidemii realizowane są w godzinach 15.00 - 20.00.

•      Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia podpisanego przez rodziców/opiekunów (załącznik nr 1).

•      W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na infekcjędróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

•      Wychowankowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z placówki opiekunowie oraz wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

•      Przy wejściu do budynku OPP może być mierzona temperatura bezdotykowym termometrem przez upoważnionego przez dyrektora pracownika OPP. Termometr będzie dezynfekowany po użyciu w każdej grupie.

•      Pomieszczenia będą utrzymywane w czystości z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

•      W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować.

•      Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń

•      Przez dyrektora prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów oraz dezynfekcji toalet (załącznik nr 2 –Tygodniowa Karta Dezynfekcji Pomieszczeń użytkowanych przez OPP w Wadowicach).

•      Wyklucza się przebywanie osób trzecich na terenie obiektu. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach lub zdezynfekowane dłonie. Sporządzana jest Lista Osób Postronnych przebywających na terenie OPP (załącznik nr 3).

•      Pracownicy OPP zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego miedzy sobą,(minimum 1,5 m) w każdej przestrzeni OPP.

•      Obowiązuje zakaz przynoszenia i wynoszenia przez uczestników różnych przedmiotów lub zabawek.

•      Szczegółowe zalecenia dostosowane będą do charakteru prowadzonych zajęć.

•        Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

•      Bezwzględnie zabrania się niekontrolowanego przemieszczania uczestników w obiekcie.

•      W placówce wyznacza się izolatorium.

•      W wypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych realizacja planów pracy poszczególnych grup będzie się odbywać w formie pracy zdalnej.

 

§ 2.

Obowiązki wszystkich pracowników OPP

•      Każdy pracownik OPP zobowiązany jest do stosowania zasady profilaktyki zdrowotnej i zachowania reżimu sanitarnego.

•      Po przyjściu do pracy może być mierzona temperatura pracownikom placówki.

 •   Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

•      Pracownicy korzystają z zapewnionych im środków ochrony osobistej – przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych.

•      Wszyscy winni zachowywać dystans społeczny minimum 1,5 i nie przemieszczać się w obiekcie bez potrzeby.

•      Podczas kontaktu z osobamiz zewnątrz zalecane jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci osłony ust i nosa.

 

§ 3.

Obowiązki nauczycieli oraz organizacja pracy wychowawczo –dydaktycznej w OPP

•      Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, pracują według zatwierdzonego przez dyrektora harmonogramu, w miarę możliwości ograniczającego gromadzenie się uczestników i pracowników na terenie placówki.

•       Nauczyciele :

•      sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

•      ustalają drogę szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz telefonów w dziennikach

•      wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia raz na godzinę oraz w razie potrzeb.

•      dbają o odpowiedni dystans między uczestnikami,

•      mają obowiązek wyjaśniać, przypominać i egzekwować od dzieci konieczność stosowania nowych zasad obowiązujących w OPP, a w szczególności: mycia rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; unikania dotykania oczu, nosa i ust i zachowania podstawowych zasad higieny,

•  zobowiązani są do powiadomienia dyrektora w sytuacji wystąpienia u uczestnika objawów chorobowych.

 

§ 4. 

Obowiązki rodziców, opiekunów i uczestników

•      Rodzice i pełnoletni uczestnicy zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i chorobyCOVID-19.

•      Zobowiązani są do:

•     przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną,

•     stosowania się do reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie OPP,

•     udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika,

•     podania aktualnego numeru telefonu, pod którym OPP ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami,

•     przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.

• Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem OPP na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności i zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników OPP oraz innych osób czekających na odbiór dzieci.

•      Rodzice /opiekunowie prawni nie mogą wchodzić do budynku OPP. Dzieci młodsze odbierane będą przez nauczyciela przy drzwiach budynku. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka nauczycielowi ustawiają się z zachowaniem bezpiecznej 2- metrowej odległości.

•       Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do OPP dezynfekować ręce.

•      Na terenie OPP wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą napoje.  

 

§ 5.

Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem pracownika OPP.

•      W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

•      Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pla także obowiązujących przepisów prawa.

•  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu – izolatorium.

•      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

•      Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

•      W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

 

§ 6.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenie zakażenia u wychowanka.

•      W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u wychowanka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – izolatorium.

•      Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje niezwłocznie o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

•      Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.

•      Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

•      Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną/przyłbice i rękawiczki.

•      Rodzice odbierają dziecko od pracownika OPP przy drzwiach wejściowych do budynku.

•      Dyrektor ustala listę osób, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem.

•      O podejrzeniu wystąpienia choroby spowodowanej COVID-19 należy niezwłocznie poinformować służbę zdrowia oraz stacje sanitarno- epidemiologiczną i postępować zgodnie z przekazanymi przez nich instrukcjami.

•      W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

§ 7.

Postanowienia końcowe.

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. i obowiązuje do odwołania.