Ognisko Pracy Pozaszkolnej

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 51223
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Dostępność

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 Zapewnienie dostępności cyfrowej

 Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić

do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za

pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 Żądanie powinno zawierać: 

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;

3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy. 

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji

mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7

dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić

w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia

oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od

dnia wystąpienia z żądaniem.

 Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć

integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w

stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej

sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku

odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo 

złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia

dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować

podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej

przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem

o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej

,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór - Załącznik nr 1).

 Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać: 

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie

architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4.wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez

zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach

opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest

niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę

o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 złożyć osobiście w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

 wysłać pocztą na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

 wysłać drogą elektroniczną na adres: opp@wadowice.pl

 W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak

dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami

art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

zał. nr 1 wniosek o zapewnienie dostępności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Sienkiewicza 9

2)      Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 33 8234610 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres: opp@wadowice.pl

3)      przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail: pkarcz@wadowice.pl

4)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności,

5)      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6)      Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem,

7)      Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa,

8)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

9)      Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

11)   Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.

 

Dostępność architektoniczna

Z dn. 1 stycznia 2021r. Ogniska Pracy Pozaszkolnej  zajmuje pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach. Do placówki prowadzą dwa  wejścia.

Do wszystkich wejść prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość dotarcia przez wejście główne szkoły

 Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W placówce nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Wszystkie czynności urzędowe mogą być dokonywane z pomocą osoby wspierającej, opiekuna lub własnego tłumacza języka migowego.

Dostępność cyfrowa

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.oppwadowice.pl

Data publikacji strony internetowej:  2021-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej http://www.oppwadowice.pl/  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do wyszukiwarki
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony         
 • czterokrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do menu
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Aplikacje mobilne

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach nie udostępnia  aplikacji mobilnych